MUKmöte, 2021-05-27, kl.16:00

Halloj!Animerad GIF
Härmed kallar jag till MUKmöte torsdagen den 27 maj. Mötet börjar kl. 16:00 i Teams och det är öppet för alla BSK-medlemmar. 
Länk till mötet:
Anslut på din dator eller mobilapp
Klicka här för att delta i mötet.

Formalia 
§1 Mötet öppnas 
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson 
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet 
§4 Yttranderätt och rösträtt 
§5 Fastställande av dagordning 
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll 
§7 Dokument och mail 
§8 Ekonomi 
§9 Utbildning 
§10 Evenemang
§11 Övrigt

§12 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Embla Svahnberg
———————————————– 
Sekreterare / Secretary

MUK


Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 

embla.svahnberg@bthstudent.se