SIS styrelsemöte 2021-05-26 kl 18:00 i teams

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den  

26:e maj klockan 18:00 i Teams.

 

Länk till mötet: Click here to join the meeting 

Dagordning:  

§1 Mötet öppnas  

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson  

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet  

§4 Yttranderätt och rösträtt  

§5 Fastställande av dagordning  

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll  

 
  

Ärenden  

§7 Rapporter  

§8 Skrivelser  

§9 Driften  

§10 AFK  

§11 Dev

§12 CTF utskottet

§13 Redemption of Karen

§14 SIS  


  

Avslutning  

§15 Övrigt 

§16 Kalender  

§17 Action points/Workshops  

§18 Mötet avslutas 


Med vänliga hälsningar 

Emil Einerskog, ordförande i sis