Styrelsemöte för SiT onsdagen 26 maj 2021 kl. 17.15 på Teams

Härmed kallar jag till Styrelsemöte för SiT onsdagen 26 maj 2021 kl. 17.15 på Teams

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Överlämning

§10 Inseglet

§11 Psångboken

Avslutning

§12 Övrigt

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | threadId=19_71f26fe5d160460aa254ac5b04a55846@thread.tacv2&messageId=1621800942406&language=en-US” rel=”noreferrer noopener” style=”font-size:14px;text-decoration:underline;color:#6264a7″ class=”me-email-link”> Meeting options

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Sofia Starck
———————————————– 

Ordförande i Studentkultur i Tiden

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 

Av studenter, för studenter

———————————————– 

sofia.starck@bthstudent.se