Hoppa till innehåll

Kallelse ROOT möte 22/09/2022

  • av
Kallelse för möte den 22/09/2022, kl 17:30, i teams [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ5YTU5MzItZDU1Ni00NDA4LTkwMzMtNjFkYmFkMWQ5NTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%2224d51a5d-190c-4987-a3d9-3defaa3d43f7%22%7d].
Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender

§12 Mötet avslutas