Hoppa till innehåll

Kallelse till #ROOT-möte rättelse

Kallelse för hybridmöte den 13/10/2022, kl 17:30, i G426(programrum)/teams [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ5YTU5MzItZDU1Ni00NDA4LTkwMzMtNjFkYmFkMWQ5NTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%2224d51a5d-190c-4987-a3d9-3defaa3d43f7%22%7d].


Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll


Ärenden:
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Combitech uppföljning
§10 Klassrepresentanter uppföljning
§11 ACA möte uppföljning

Avslutning:
§12 Övrigt
§13 Kalender

§14 Mötet avslutas