Category: Pubsektionen

Möte Pubsektionen den 12/7

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 12:e juli klockan 18:00 via Discord.

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Huset
§11 Bokningar
§12 Kårkvällar
§13 Evenemang
§14 Inköp
§15 Fastställande av styrelseposter
§16 Beslut om logga
Avslutning
§17 Kalender
§18 Övrigt
§19 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,
Mathilda Leonardsson
Ordförande Karlskrona Pubsektion