Category: SIS

SIS 2015-11-23 kl. 15.30

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. HackSISsion
8. Wonderlan
9. AFK
10. Sysadmin
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas


SIS 2015-10-21 kl. 16.00

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 HackSISsion
§8 AFK
§9 Älsterådets ansvar och medlemmar
§10 Syadmin

Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas