Hoppa till innehåll

Kallelse ROOT möte 22/09/2022

  • av

Kallelse för möte den 22/09/2022, kl 17:30, i teams [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ5YTU5MzItZDU1Ni00NDA4LTkwMzMtNjFkYmFkMWQ5NTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%2224d51a5d-190c-4987-a3d9-3defaa3d43f7%22%7d]. Dagordning: Formalia §1 Mötet öppnas §2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson §3 Fråga om… Läs mer »Kallelse ROOT möte 22/09/2022