Kårstyrelse möte 2021-01-19

Härmed kallar jag till Kårstyrelsemöte 17:15, 2021-01-19 på Kårstyrelsens teams Teams mötes länk. Länk till mötes bilagor.

#ROOT Styrelsemöte 2021-01-18 kl 12:05

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 18:e Januari kl 12:05 Plats: #ROOT rummet (G403) Närvaro på distans via Teams Länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JlNzUzNTktYWYzOC00MjAzLTljYWYtNTRhMjQxY2U2MzIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%22397d7306-d032-4016-a87b-1820487ced00%22%7d Join conversation… Läs mer »#ROOT Styrelsemöte 2021-01-18 kl 12:05