#ROOT Styrelsemöte 2021-04-05 kl 12:05

Hej!   Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 5:e April kl 12:05 Närvaro på distans via Teams Länk:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDQ4OWQ5YTctOTZiOC00MzVlLWFkOTUtY2Q5ZWY0YzBlMjE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%22397d7306-d032-4016-a87b-1820487ced00%22%7d – Formalia –  … Läs mer »#ROOT Styrelsemöte 2021-04-05 kl 12:05