SIS 2015-10-21 kl. 16.00

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 HackSISsion
§8 AFK
§9 Älsterådets ansvar och medlemmar
§10 Syadmin

Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas


Comments are closed.