Hoppa till innehåll

#ROOT-möte 2015-12-02 kl 17:15

  • av

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 2/12 kl *17:15* på AFK.
Dagordningen kommer se ut som följer:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Studiebevakning
§8 SWAG
§9 Programrum
§10 Labbsalsunderhåll

*Avslutning*
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas

Hälsningar

Erik Bergenholtz
Ordförande #ROOT