Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 27/6 kl 1815

  • av

Mötet hålls i Lokalen™ och det kommer även vara möjligt att delta på
distans via Sexistenz-kanalen på Discord. Kontakta vår teknikansvarig Oscar
Lifh om ni önskar ha information om hur man kan delta via Discord.

*Formalia *§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden *
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Skrovet
§13 Inseglet
§14 Sommaren
§15 Sappning
§16 Rot(und)ation (denna stående punkten hoppas över då Rotundan inte har
några fler öppna möten förrän augusti)

*Avslutning *
§17 Övrigt
§18 Action Points & Workshop
§19 Kalender
§20 Mötet avslutas

With Regards,
Albin Nilsson, “Helikopeter”,
Vice Chairman at Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona,
Blekinge Institute of Technology,
SE-371 79 Campus Gräsvik, Karlskrona
Sweden