Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 4/10 klockan 1715 i J2505

  • av

Mötet kommer att hållas i konferensrum Sälen (J2505). Alla som är
intresserade av att närvara är välkomna. Mötet kommer att vara tillgängligt
på distans över Sexistenz-kanalen på Discord. För att få hjälp med att vara
med över distans, kontakta vår teknikansvarig Oscar Lifh.

*Formalia *§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden *
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Phestphormalia
§14 Rot(und)ation

*Avslutning *
§15 Övrigt
§16 Action Points & Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas
With Regards,
Albin Nilsson, “Helikopeter”,
Vice Chairman at Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona,
Blekinge Institute of Technology,
SE-371 79 Campus Gräsvik, Karlskrona
Sweden