Hoppa till innehåll

Mårfin(t) Möte 2016-11-17

  • av

Hej!
Sjuksköterskeföreningen Mårfin(t) kommer att ha ett styrelsemöte torsdagen
den 17/11-2016.
Mötet kommer börja vid 17:00 och vi träffas på Torget, sjuksköterskornas
våning i H-huset.

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Uppföljning

§10 Pluggstuga

§11 Event

Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Sandra Fyhr
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se