Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 2017-02-24 kl 1730 på Kårhuset Rotundan

  • av

Sexistenz kommer att ha möte på Kårhuset Rotundan på fredag klockan 1730.

-Formalia-
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

-Ärenden-
§7 Bekräfta och eventuellt åtgärda samtliga mötesdeltagares inköp av
förfriskningar
§8 AG 2017
§9 Profilkläder
§10 FUM
§11 Skrovet
§12 Heaven’s Gate 2.0
§13 Kuppa Draften, ta över världen

-Avslutning-
§14 Övrigt
§15 Mötet avslutas – Tack för detta året

Med vänliga hälsningar,
Albin Nilsson,”Helikopeter”
Kårordförande, Blekinge Studentkår
Vice Sexmästare, Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona
Blekinge Tekniska Högskola
Karlskrona