Maskinsektionen ROST årsmöte 2017-03-02 17:15

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla årsmöte den 2017-03-02
klockan 17:15 i Maskintekniks programrum

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Val av ny styrelse
§10 Sillamidda

Avslutning*
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas


Comments are closed.