SIT 2017-05-02 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2017-05-02 klockan 17:15 i
Kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Ovvar
§10 Bal
§11 Hösten
§12 Examensringar
§13 Överlämning

Avslutning
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas


Comments are closed.