Styrelsemöte Mårfin(t) 15 mars

Hej!
Sjuksköterskeföreningen Mårfin(t) kommer att ha styrelsemöte, torsdagen
den 15/3-2018.
Mötet kommer börja vid 16:15 och vi träffas på Torget, sjuksköterskornas
våning i H-huset.

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Ekonomi

§10 Årsmöte

Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas


Comments are closed.