Maskinsektionen ROST styrelsemöte 2018-09-03 kl. 12:15 i maskintekniks programrum

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2018-09-03
klockan 12:15 i maskintekniks programrum.

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Korridoren i G-huset plan 5
§10 Gästföreläsning
§11 Designtävling
§12 Framtida samarbeten
§13 Sittning

*Avslutning*
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Erik Lindström
Ordförande, Maskinsektionen ROST 18/19
Blekinge Studentkår


Comments are closed.