Maskinsektionen ROST styrelsemöte 2018-10-08 kl. 12:10 i G541

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2018-10-08 klockan 12:10 i rum G541.
Dagordning:
*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Sittning
§10 Korridor G-plan 5
§11 Programrummet
§12 Inköp
§13 Utbildning
§14 Marinteknik
§15 Utskott
§16 Gästföreläsning
§17 Aktivitet i samarbete med institutionen för maskinteknik
§18 Alumner
§19 Kommunikation & information

*Avslutning*
§20 Övrigt
§21 Kalender
§22 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Erik Lindström
Ordförande, Maskinsektionen ROST
Blekinge Studentkår


Comments are closed.