Extrainsatt årsmöte den 24/10-19, kl 16 i H516C

  • av
Härmed kallar jag till ett extrainsatt årsmöte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas utbildningsförening. Mötet kommer att ske i Metodövningsrum 2, H516C (TIHA) den 24/10 kl. 16.00. 
Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
– Ärenden –
§6 Verksamhetsberättelse (nuvarande verksamhetsår)
§7 Verksamhetsplan (nästkommande verksamhetsår)
§8 Ekonomisk rapport och budget för nästkommande verksamhetsår
§9 Val av ny styrelse
§10 Utvärdering av nuvarande verksamhetsår
§11 Överlämning

– Avslutning –

§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas


Med vänliga hälsningar,
Maja Hjalmarsson
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
_______________________________________________
morfin mailing list

https://mailman.bthstudent.se/cgi-bin/mailman/listinfo/morfin