SIS styrelsemöte 17/10-2019 kl 12:15 i AFK lokalen

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

15:e oktober klockan 12:15 i AFK-lokalen   

   
   

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev 

§12 Hacktoberfest  

§13 SIS  

 
  

Avslutning   

§14 Övrigt 

§15 Kalender   

§16 Action points/Workshops  

§17 Mötet avslutas  

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


Comments are closed.