BOSS styrelsemöte 2020-06-09 kl 17:15

Härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den 9:e Juni klockan 17:15 på distans via BSKs discord server.

  

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Studieövervakning

§10 Ekonomi

Avslutning

§11 AP

§12 Kalender

§13 Övrigt

§14 Mötet avslutas

 

Vänliga hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim ’Schtekt’ Johansson, Ordförande

 


Comments are closed.