#ROOT Styrelsemöte 14:de Juni kl 14:15

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 14:de Juni kl 14:15,
Plats: Discord

För närvaro på distans använd Discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning

§8 Årsmöte
§9 Studiesocialt

Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötets avslutning

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Philippe Van Daele,
———————————————–
Ordförande / President
Utbildningsföreningen #ROOT / Student association #ROOT
———————————————–
philippe.van.daele@bthstudent.se
+46700223396


Comments are closed.