Hoppa till innehåll

Kallelse till #ROOT-möte

Kallelse för hybridmöte den 06/10/2022, kl 17:30, i G426(programrum)/teams [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ5YTU5MzItZDU1Ni00NDA4LTkwMzMtNjFkYmFkMWQ5NTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%2224d51a5d-190c-4987-a3d9-3defaa3d43f7%22%7d].


Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden:
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Combitech uppföljning
§10 Klassrepresentanter uppföljning
§11 ACA möte uppföljning

Avslutning:
§12 Övrigt
§13 Kalender

§14 Mötet avslutas