Kallelser

#ROOT Styrelsemöte 2021-03-01 kl 12:05

Hej!   Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 15:e mars kl 12:05 Närvaro via Teams Länk till mötet:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGViOGM0OGItMTZjNC00NjhiLWI1MWUtN2E4NmM0MDY5M2I4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%22397d7306-d032-4016-a87b-1820487ced00%22%7d   – Formalia –… Läs mer »#ROOT Styrelsemöte 2021-03-01 kl 12:05