Maskinsektionen ROST styrelsemöte 2020-01-18, 17:15

Härmed kallar jag till möte för Maskinsektionen ROST den 18/1 klockan 17:15.  Mötet sker på distans via Microsoft Teams. Tillhörande handlingar finns bifogade. 
Vid eventuella problem gällande länken, kontakta ROST på adressen rost@bthstudent.se. 

Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.

Dagordning
Formalia
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötespresidium
§3 Behörigt utlyst, Beslutsmässighet
§4 Närvarorätt, Yttranderätt, Rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Fastställande av föregående mötesprotokoll
§7 Uppföljning av tidigare Action Points
Ärenden
§8 Skrivelser
§9 Rapporter
§10 Utskott   

§11 Ekonomiskt bidrag
§12 Årsmöte   

Avslutning
§ 13 Övrigt
§ 14 Action Points
§ 15 Kalender
§ 16 Mötets avslutande

  Med vänlig hälsning,